Constitutie

Statutul

Organizaţiei Studenţilor Dentişti Sibiu

din Cadrul

Facultății de Medicină „Victor Papilian”,

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

„Organizaţia Studenţilor Dentişti Sibiu” este fondată potrivit Actului Constitutiv de :

1 PĂUN ALEXANDRU

2 POPA CRISTINA – ANDREEA

3 MAGALIUC ANCA

4 POPESCU ȘTEFAN

5 JOARZĂ FLAVIA

CAPITOLUL II

Denumirea asociaţiei, forma juridică, sediul social, durata de funcţionare, definiţii

Art. 1

Organizația Studenților Dentiști Sibiu este o organizaţie non profit, cu caracter socio-profesional, autonomă creată pentru a apăra şi promova drepturile si interesele studenţilor din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină Dentară si Specializarea Tehnică Dentară), indiferent de sex, religie, naţionalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele legale de care dispune. OSD este constituită in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 si a Decretului 31/1954.

Art.2

a) Denumirea Organizației este ”Organizația Studenților Dentiști Sibiu”. Singurele prescurtări admise sunt OSD sau OSD Sibiu;

b) Sediul Organizației se află în Sibiu, Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Facultatea de Medicină, Corp A, Etaj Mansardă, Sala 04.

Art.3

Organizația Studenților Dentiști Sibiu (OSD) funcţionează ca personalitate juridică de sine-stătătoare pe baza prevederilor prezentului Statut si a hotărârii Judecătoriei Sibiu;

Art.4

OSD nu este o organizație cu caracter politic, nu sprijină nici un partid politic și nicio organizație politică.

Art.5

Membrii OSD sunt liberi să adere la orice altă organizație, fie politică, fie profesională, fie de altă natură, ale cărei scopuri nu contravin scopurilor OSD.

Art.6

a) OSD are dreptul de a se asocia – păstrându-și autonomia – cu alte organizații studențești similare pentru a apăra si promova drepturile și interesele comune.

b) OSD are dreptul de a se afilia la orice asociație studentească națională și internațională.

c) OSD întreține relații directe de colaborare cu organizații socio-profesionale naționale sau internaționale care au scopuri sau interese comune cu ale sale.

Art.7

Asocierea cu organizațiile sau societățile studențești prevăzute în art.6 sau afilierea la organizații studențești naționale sau internaționale se  realizează pe baza hotărârii Biroului Executiv.

Art.8

Durata pentru care este constituită această Organizație este nedeterminată.

CAPITOLUL III

Obiectivele organizației și mijloacele de realizare a acestora

Art.9

Obiectivele OSD sunt:

a) promovarea și apărarea intereselor profesionale, sociale si culturale ale membrilor săi;

b) promovarea spiritului democratic în mediul universitar și societatea românească;

c) consolidarea autonomiei universitare;

d) promovarea legăturilor de solidaritate și prietenie între membrii săi;

e) propagandă sanitară, culturală și civică în rândul populației;

f) medierea relației membrilor săi cu corpul profesoral și forurile superioare potrivit intereselor studenților.

g) promovarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Art.10

Mijloacele de realizare a scopurilor OSD sunt:

a) respectarea strictă a prezentului statut

b) organizarea de ședințe și dezbateri cu rol de a realiza constructiv și activ obiectivele OSD

c) reprezentarea prin participarea membrilor săi în organismele de conducere a Universității

d) promovarea relațiilor de colaborare profesională și culturală cu alte organizații din țară și străinătate

e) susținerea acordării de burse sociale, profesionale și de studiu în țară și străinătate

f) cererea constituirii unor comisii care să evalueze competența profesională, corectitudinea deciziilor legate de studenți și integritatea morală a cadrelor didactice și administrative

g) dreptul OSD de a controla si îmbunatăți condițiile de viață, materiale și sociale în cămine și alte așezăminte studențești, potrivit dorințelor sau necesităților afirmate de membri

h) publicații proprii, organizarea unei biblioteci proprii și abonamente la publicații de profil

i) accesul liber al membrilor săi la toate mijloacele de informare și disponibilităților OSD, precum și participarea lor  la programele inițiate de OSD

j) încurajarea realizării de programe pentru creșterea implicării OSD în viața comunităților

k) controlul asupra conținutului programelor de învatamânt, alcătuirea și dimensionarea orarului

l) dreptul de protest prin următoarele forme: petiție, demonstrație, grevă, acționarea în judecată

m) supravegherea formelor de protest

n) controlul fondurilor proprii si a celor alocate de facultate sau susținători

CAPITOLUL IV

Membrii organizației

Art. 11

Membrii OSD pot fi

• Membrii fondatori – persoanele fizice sau juridice care au participat sau au contribuit la înfiinţarea şi organizarea Organizaţiei. Beneficiază de gratuitate în activitatea Organizaţiei. Membrii fondatori ai Organizaţiei sunt:

1 PĂUN ALEXANDRU

2 POPA CRISTINA – ANDREEA

3 MAGALIUC ANCA

4 POPESCU ȘTEFAN

5 JOARZĂ FLAVIA

• Membrii activi, studenți ai Facultății de Medicină, Specializarea Medicină Dentară și Tehnică Dentară, din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, care sprijină activitatea, contribuie la realizarea programelor şi obiectivelor OSD.

• Colaboratori, persoane fizice și juridice din afara Facultății de Medicină, Specializarea Medicină Dentară și Tehnică Dentară, care iau parte la programele inițiate de OSD

• Membrii onorifici, sunt persoanele care au adus servicii utile OSD

Art. 12

Membrii colaboratori și onorifici nu au drepturile prevăzute în Capitolul V

Art. 13

Primirea de noi membri activi la cerere scrisă aprobată de Biroul Executiv cu majoritate simplă de voturi, dacă solicitantul îndeplinește condițiile:

• să fie înscris la Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină Dentară si Tehnica Dentara, din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu

• să plătească taxa de înscriere plus cotizația lunară

• să nu fi exercitat acțuni ostile față de OSD

• să fie de acord cu actualul statut

• după o perioadă de probă de 3 luni.

Art. 14

Acordarea titlului de membru onorific se face de către Biroul Executiv

Art. 15

Colaboratorii sunt validați de Biroul Executiv cu obținerea a 2/3 voturi favorabile din totalul voturilor exprimate.

Art. 16

Retragerea din OSD se face de bună voie pe baza unei cereri adresate Biroului Executiv. Raspunsul se comunica în maximum șapte zile de la înregistrare.

Art. 17

Reînscrierea membrilor retrași se face conform art. 13.

Art. 18

Excluderea membrilor se face printr-o hotarâre a Biroului Executiv:

• la propunerea oricărui membru activ

• automat dacă nu se plătește taxa de înscriere si cotizația lunară timp de 3 luni.

Contestarea deciziei se face în scris Biroului Executiv al OSD și se va rezolva în termen de 15 zile. Cei excluși nu mai au drept de reînscriere.

CAPITOLUL V

Îndatoririle membrilor organizației

Art. 19

Membrul activ OSD are următoarele îndatoriri:

a) să contribuie la îndeplinirea scopului OSD

b) să se supună deciziilor Adunării Generale și Biroului Executiv, statutului OSD și regulamentului de funcționare a OSD

c) să plătească taxa de înscriere si cotizația lunară stabilită de Biroul Executiv semestrial

d) să nu întreprindă acțiuni ostile scopului OSD

e) să nu angajeze organizația în nici o acțiune fără aprobarea Biroului Executiv

f) să folosească bunurile organizației numai în vederea realizării scopului OSD

g) să răspundă de modul de utilizare a acestor bunuri, a sumelor de bani încredințate.

h) să fie prezent la întrunirile Adunării Generale ordinare sau extraordinare.

i) să anunțe Biroul Executiv despre neregulile care pot afecta bunul mers al OSD.

CAPITOLUL VI

Drepturile membrilor organizației

Art. 20

Fiecare membru activ al OSD are următoarele drepturi:

a) de a fi informat asupra activității OSD

b) de participare la activățile OSD prin înscriere în departamente

c) de a propune modalitățile optime de realizare a scopului OSD

d) de a se folosi de publicațiile de profil deținute de organizație și de a publica în revista organizației

e) de a beneficia de toate disponibilitățile OSD pentru îndeplinirea scopului OSD

f) de a beneficia de tabere, burse, cursuri de vară conform regulamentului de funcționare

g) de a cere sprijinul OSD în problemele amintite în Capitolul II

Art. 21

Membrii activi OSD au dreptul de a alege și de a fi aleși în toate structurile de conducere ale OSD. Studenții membri activi de la specializarea Tehnică Dentară au drepturi depline, ca și studenții membri de la Medicină Dentară, cu excepția că nu pot candida decât în funcțiile de Șef de Departament, Secretar si Local Exchange Officer. Studenții membri activi OSD care dețin funcții de conducere în cadrul altor ONG-uri nu au dreptul de a fi aleși în structurile de conducere.

CAPITOLUL VII

Conducerea organizației

Art. 22

Organele de conducere, administrare și control ale organizației sunt:

a) Adunarea Generalã a organizației

b) Biroul Executiv al organizației

c) Cenzorul

Art. 23

Adunarea Generală a Organizației poate fi chemată în sesiune ordinară și extraordinară

a) sesiunea ordinară a Adunării Generale are loc anual, la sfârșitul lunii mai;

b) sesiunea extraordinară a Adunării Generale poate fi convocată de Președinte, Biroul Executiv sau de majoritatea absoluta a membrilor Organizației;

Adunarea Generală este statutar constituită în condițiile prezenței a 1/2 +1 din numărul total al membrilor activi ai OSD și a totalității membrilor Biroului Executiv.

Art. 24

Între sesiunile Adunării Generale conducerea și administrarea OSD este îndeplinită de către Biroul Executiv.

Art. 25

Alegerea Biroului Executiv are loc în sesiunea ordinară din luna mai sau, în cazuri de excepție, în sesiunea extraordinară. În caz de demisie, suspendare sau excludere a unui membru al Biroului Executiv, cu excepția președintelui, acesta poate fi înlocuit, cu mandat interimar, de catre un alt membru activ al Organizației, cu vechime de minim un an, până la următoarea Adunare Generală, în urma votului unanim al membrilor Biroului Executiv.

Art. 26

Durata primului mandat, după constituirea Organizației, al membrilor Biroului Executiv este de 2 ani, iar durata următoarelor mandate este de 1 an; fiecare membru al Biroului Executiv poate îndeplini maxim 4 mandate.

Art. 27

Biroul Executiv este format din 5 persoane alese din rândul membrilor activi ai Organizației, care au o vechime în Organizație de minim 1 an. Biroul Executiv asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. În exercitarea competenței sale, Biroul Executiv:
a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Organizație;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama Organizație;
c) aproba organigrama si politica de personal ale Organizație;
d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai Organizație.
e) poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Organizație, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
f) hotaraste schimbarea sediului Organizație.
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

Art. 28

Biroul Executiv este format din:

a) Președinte;

b) Vicepreședinte;

c) Local Exchange Officer (LEO);

d) Trezorier;

e) Secretar.

Art. 29

Președintele coordonează activitatea OSD, o reprezintă în relațiile cu alte organizații, personalități și Organe de Stat. Ține evidența financiară a Organizației, a fondurilor materiale și efectuează plățile necesare.  În caz de absență sau de incapacitate temporară de a-și exercita prerogativele, este înlocuit de către Vicepreședinte.

Art. 30

Vicepreședintele exercită controlul direct și supervizează activitățile:

a) sociale;

b) culturale;

c) administrative.

Art. 31

Local Exchange Officer (LEO) exercită controlul direct asupra relațiilor OSD cu organisme și organizații similare din țară și din străinătate.

Art. 32

a) Trezorierul, ajută Președintele în ținerea evidenței financiare a Organizației, a fondurilor materiale și efectuează plățile necesare.

b) Trezorierul este obligat să prezinte un bilanț anual (cu ocazia Adunării Generale din luna mai), precum și la cererea Biroului Executiv sau a Președintelui.

Art. 33

Secretarul:

a) ține evidența membrilor activi și onorifici ai Organizației;

b) ține evidența hârtiilor și a documentelor oficiale;

c) organizează ședințele Biroului Executiv și ale Adunării Generale;

d) întocmește procesele-verbale ale ședințelor de la paragraful (c).

e) Secretarului îi este interzis să folosească ștampila fără aprobarea Preşedintelui.

Art. 34

a) Vicepreședintele, Local Exchange Officer-ul și Trezorierul au dreptul de a semna hârtii și documente oficiale care angajează Organizația numai în urma unui mandat conferit de către Biroul Executiv;

c) Toate hotărârile și documentele oficiale care angajează Organizația, semnate de către Președinte, respectiv de către Vicepreședinte, Local Exchange Officer și Trezorier în baza mandatului lor intră în vigoare numai în urma validării lor de către Biroul Executiv.

Art. 35

Fiecare membru al Biroului Executiv este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform, prezentului Statut, a Regulamentului, precum și a propriei conștiințe.

Art.36

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea generala. Daca este nevoie, Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei membri, care sa preia atributiile de control al activitatii Organizatiei. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil.

CAPITOLUL VIII

Patrimoniul organizației

 Art.37

a) Patrimoniul Organizației este format dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare 700 RON şi este alcătuit din aportul în numerar depus de fondatori.

b) Patrimoniul OSD se compune din:

– taxele de înscriere și cotizațiile membrilor săi, precum și alte taxe hotărâte de Biroul Executiv, conform prevederilor prezentului Statut;

– sponsorizări sau donații ale unor persoane juridice, respectiv persoane fizice, române sau străine, în lei, valute străine sau bunuri materiale (mobile sau imobile);

– beneficiile și veniturile bănești sau în obiecte pe care le realizează Organizația din activitățile sale (tehnoredactare, editare, multiplicare, fotocopiere, tipărire, aplicații multimedia, filme cu caracter științific, documentar, publicitar, informațional și artistic, realizarea de spectacole, activități de discotecă, proiecții de filme, întâlniri cu invitați, manifestări sportive, expoziții, activități turistice și orice altă activitate prestată în limitele prezentului Statut și legislației în vigoare) sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice;

– moșteniri și orice alte ajutoare materiale acordate Organizației.

c) Valoarea taxelor de înscriere și cotizațiilor este prevăzută în Regulamentul de Funcționare a Organizației.

Art.38

Patrimoniul și fondurile OSD se utilizează pentru desfășurarea activităților ei, conform hotărârilor Biroului Executiv. Ele pot fi folosite pentru:

– acordarea de premii studenților care au obținut rezultate bune în cadrul activităților științifice, culturale, sportive etc. inițiate de Organizație;

– organizarea și finanțarea acțiunilor științifice, culturale, turistice, sportive etc. inițiate și organizate de Organizație;

– finanțarea activității editoriale și propagandistice;

– cumpărarea și întreținerea mobilierului și a mijloacelor fixe aflate în proprietatea sau folosința Organizației;

– plata drepturilor bănești pentru angajații Organizației;

– alte necesități ale Organizației.

Art.39

Bunurile mobile și imobile aparținând OSD pot fi folosite numai potrivit intereselor Organizației și nu pot fi împărțite între membrii ei.

CAPITOLUL IX

Sancțiuni

Art.40

În caz de abateri, membrii OSD vor suporta următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris;

b) suspendare;

c) excludere din Organizație;.

Art.41

Avertismentul, suspendarea, excluderea sunt date de Biroul Executiv cu votul a 2/3 din numărul total de membri activi.

Articolul intră în vigoare în cazul neîndeplinirii obligațiilor și îndatoririlor ce revin din calitatea de membru precum și aducerea de prejudicii morale și materiale Organizației.

Art.42

Suspendarea atrage după sine pierdea drepturilor de care beneficiază, pe o perioadă de un an.

CAPITOLUL X

Încetarea activităţii

Art.43

Asociaţia poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale, luată cu votul majorităţii membrilor Asociaţiei. Art. 45 Lichidarea asociaţiei se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 61-72 din OUG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Art.44

Întregul activ al asociaţiei se va atribui, după lichidare, unei alte asociaţii sau societăţi patrimoniale, având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale și tranzitorii

Art.45

Votul cu privire la persoane se face în mod secret, iar cel cu privire la decizii se face deschis.

Art.46

Detalii privitoare la prezentul Statut precum și funcționarea structurilor OSD vor fi expuse în Regulamentul de Funcționare a Organizației.

Art.47

Litigiile apărute între Organizație și persoane fizice sau juridice vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept, în cazul în care acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabila.

Art.48

Modificarea Statutului Organizației se face în sedința Adunării Generale, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor activi.

Art.49

Desființarea OSD se poate face numai cu acordul a 2/3 din numărul total al membrilor Organizației.

Art.50

Un membru fondator trebuie să prezideze orice sedință a Organizației atâta timp cât este înmatriculat la Faculatea de Medicină „Victor Papilian”, din cadrul ULB Sibiu.

Art.51

Prevederile Regulamentului de Funcționare se aplică fără nicio excepție tuturor membrilor indiferent de natura funcțiilor și posturilor ocupate.

Art.52

Utilizarea în scop personal a informațiilor și facilităților obținute datorită funcției sau a mandatului temporar atrage după sine automat sancționarea conform art. 40.

Art.53

Prezentul Statut intră în vigoare de la data adoptării sale de Adunarea Generală a  Organizației Studentilor Dentisti Sibiu, respectiv înregistrării la Judecătorie.

Reclame