Regulamentul studentului

REGULAMENT privind activitatea profesionala a studentilor

Cap. I ÎNSCRIEREA ÎN FACULTATE ŞI DOCUMENTELE STUDENTULUI
Art. 1 Înmatricularea în anul I se face de către rector, la cererea studentului
declarat admis la concursul de admitere, sub număr (cod) unic, valabil pentru
întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea pentru care a susţinut concurs.
Art. 2 La înscrierea în anul I de studii se alcătuieşte dosarul studentului care va
cuprinde:
– cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;
– diploma de bacalaureat (echivalentă) în original (numai pentru studenţii
bugetaţi);
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– acte care atestă schimbarea numelui, copie legalizată;
– adeverinţă medicală;
– contractul între student şi ULBS.
Nedepunerea documentelor în termen determină pierderea dreptului câştigat
prin concursul de admitere.
În perioada şcolarizării dosarul studentului se completează cu:
– cererile de înscriere pentru începutul fiecărui an universitar;
– actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare;
– cererile pentru disciplinele opţionale;
– actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi
străinătate şi rezultatele obţinute
– alte acte privind situaţia şcolară a studentului.
Art. 3 La înscrierea în facultate, se eliberează fiecărui student:
– legitimaţia de student
– carnetul de student
Legitimaţia de student, vizată anual, serveşte ca act de identitate în toate
situaţiile în care se cere să facă dovada calităţii de student.
În carnetul de student se înscriu toate notele obţinute la examene sau alte
forme de verificare a cunoştinţelor. Prezentarea carnetului de student profesorului
examinator este obligatorie.
Legitimaţia de student şi carnetul de student se semnează de către decan şi /
sau persoană desemnată la începutul fiecărui an universitar şi sunt vizate de către
secretarul şef al facultăţii.
În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date
nereale. În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimaţie de
student) se eliberează un duplicat , după anunţarea în presă a pierderii şi după
achitarea taxelor stabilite de Senatul ULBS.
În cazul de retragere, transfer sau exmatriculare studentul este obligat să
restituie aceste documente (carnet, legitimaţie student, legitimaţie transport etc.).
Înscrierea studentului de la toate formele de învăţământ se face în primele 10
zile de la începutul anului universitar, la cererea studentului care îndeplineşte
condiţiile stabilite prin regulamentul sistemului de credite transferabile.
Cap. II DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI
Studentul, în calitate de membru al comunităţii academice are drepturi şi
obligaţii care sunt cuprinse în prevederile Legii învăţământului, ale Cartei ULBS ale
managementului procesului de învăţământ utilizînd ECTS şi ale Regulamentului
privind activitatea profesională a studenţilor.
Art. 4. În perioada şcolarizării studentul are următoarele drepturi:
a) Să beneficieze de gratuitatea învăţământului, odată ce a ocupat un loc fără
taxă, conform Legii învăţământului nr. 84/1995, cu completările şi amendamentele
ulterioare şi instrucţiunile de aplicare ale acestei legi, pe durata studiilor
universitare prevăzute pentru specializarea dată, pentru toate activităţile din planul
de învăţământ, cu excepţia situaţiilor menţionate în art. 58 din legea învăţământului.
b) Să urmeze concomitent două specializări (conform art. 60 pct.4 din Legea
învăţământului) dacă îndeplineşte condiţiile de admitere cerute.
c) Să utilizeze amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele,
bibliotecile, sălile de lectură şi toate celelalte mijloace puse la dispoziţie de ULBS
pentru pregătirea profesională şi activităţile cultural-sportive.
d) Să primească burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu
normele legale şi regulamentele stabilite de facultate, Carta ULBS şi legislaţia în
vigoare.
e) Să fie cazat în căminele ULBS în condiţiile prevăzute de regulamentele în
vigoare.
f) Să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul Facultăţii,
în Senatul Universităţii .
g) Să beneficieze prin concurs de burse de mobilitate şi alte tipuri de burse,
pentru studii la alte universităţi din ţară şi străinătate.
h) Să beneficieze de legitimaţie de transport. În cazul studenţilor orfani de
ambii părinţi sau al celor proveniţi din casele de copii transportul este gratuit.
i) să solicite contra cost, în funcţie de specificul disciplinei de învăţămînt şi al
facultăţii, prestarea unor activităţi didactice (examene parţiale, lucrări practice etc.)
din afara planurilor de învăţământ, cu acordul cadrului didactic şi aprobarea şefului
de catedră şi care vor fi trecute în situaţia şcolară la cererea studfenţului.
j) să petiţioneze în problemele vieţii universitare.
Art.5. Obligaţii
a) Să se conformeze exigenţelor planurilor de învăţământ şi cerinţelor
specificate de programele analitice ale disciplinelor din planurile de învăţământ.
b) Să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe teritoriul
ULBS cât şi în afara acestuia. Studentul este responsabil pentru întregul său
comportament.
c) Să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ,
biblioteci, cămine, etc. Daunele produse vor fi recuperate conform regulamentelor în
vigoare.
d) Să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, o
ţinută corectă şi decentă, să manifeste politeţe şi respect în relaţiile cu personalul
didactic, de cercetare şi administrativ, precum şi cu celelalte persoane.
e) Să achite taxele de şcolarizare (dacă este cazul) şi taxele stabilite în baza art.
58 din Legea învăţământului cu modificările şi completările ulterioare, în cuantumul
stabilit de Senatul Universităţii
Cap. III FRECVENŢA
Art.6 Studentul are obligaţia să participe la toate activităţile de instruire
(cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi practice) prevăzute cu frecvenţa obligatorie,
în conformitate cu regulamentele facultăţii / departamentului . Cerinţele cu privire
la obligativitatea prezenţei la activităţile de instruire se aduc la cunoştinţa studenţilor
prin afişare, odată cu programele analitice de studiu în prima oră de activitate de la
disciplina respectivă, la începutul fiecărui semestru.
Cerinţele privind modul de frecventare a orelor de activitate didactică precum
şi îndeplinirea lucrărilor desfăşurate la acestea se stabilesc, în funcţie de specificul
disciplinelor, de către Consiliul Facultăţii/Departamentului la propunerea titularului
de disciplină.
Nerespectarea prevederilor privind frecvenţa obligatorie la o anumită disciplină
se sancţionează conform prevederilor Consiliului Facul-tăţii/Departamentului şi cu
obligaţia de a reface activităţile prevăzute pentru acea disciplină.
a) Pe parcursul semestrelor se organizează, în cadrul orelor de activitate
didactică, lucrări de laborator, analize de caz, dezbateri tematice etc. Participarea la
aceste activităţi şi rezultatele obţinute vor fi luate în considerare la evaluările finale
cu o anumită pondere, în funcţie de specificul disciplinelor, pondere ce va fi
specificată în programa analitică şi comunicată studenţilor în prima oră de activitate
la disciplinele respective.
b) În cazuri întemeiate se pot motiva absenţele de la activitatea
prevăzută cu frecvenţă obligatorie de către decanul facultăţii, cu avizul titularului de
disciplină, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului. Fac
excepţie activităţile de seminar, lucrările de laborator şi lucrările practice, care se vor
reface, în regim cu taxă sau vor fi echivalate prin decizia Consiliului Facultăţii/
Departamentului.
Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la manifestări
ştiinţifice şi alte cazuri deosebite.
c) În cazul în care absenţele motivate de la activităţile practice depăşesc
anumite prevederi stabilite de Consiliul Facultăţii/Departamentului studentul se
poate prezenta la examen după recuperarea acestora, conform art.58 din Legea
învăţământului (cu plata unor taxe stabilite de către Senat în regim de activităţi
suplimentare).
d) Decanul facultăţii poate aproba studentei gravide scutirea parţială de
frecvenţă în baza actelor medicale; în cazul repetării activităţii prevăzute cu frecvenţă
obligatorie, aceasta va fi scutită de plata taxelor.
De scutirea taxelor pot beneficia şi studenţii care prezintă acte medicale care
atestă cazuri de îmbolnăviri grave, precum şi studenţii convocaţi temporar pentru
activităţi sportive de performanţă sau manifestări ştiinţifice, culturale, etc.
Cap. IV PROMOVAREA ŞI EVALUAREA
Art. 7 În ULBS, formele de învăţământ valabile începând cu anul 2005-2006,
sunt conform convenţiei Bologna :
– ciclul I, studii universitare de tip bachelor;
– ciclul II, studii universitare de tip master;
– ciclul III, studii universitare de tip doctorat.
Studii postuniversitare:
a) cursuri academice postuniversitare;
b) cursuri de specializare.
c) Studii postuniversitare de aprofundare şi masterat.
Art. 8 Evaluarea pregătirii profesionale a studentului se face pe întreg
parcursul studiilor, în cadrul seminariilor, colocviilor, lucrărilor practice, a altor
forme de verificare prevăzute în planurile de învăţământ, precum şi prin alte probe
de evaluare finală (examene), care se susţin în sesiunile stabilite în conformitate cu
structura anului universitar.
Studentul va susţine examenele în cele 3 sesiuni stabilite prin structura
anului universitar.
Art. 9 Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul de învăţământ, care se
încheie cu notă (obţinută la examen, verificare, proiect, practică, etc.) se atribuie un
număr de credite care oglindeşte timpul şi volumul de muncă consumate pentru
pregătire.
Art. 10 Studentul care optează pentru profesiunea didactică este obligat,
conform Legii învăţământului, să participe şi să finalizeze activităţile (cursuri,
seminarii, practică pedagogică) Departamentului pentru pregătirea personalului
didactic (DPPD).
Promovarea tuturor examenelor (verificărilor) prevăzute în planul de
învăţământ al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic este atestată
de obţinerea unui certificat care dovedeşte pregătirea pedagogică, în vederea ocupării
unui post didactic.
Art. 11 Volumul şi nivelul cunoştinţelor cerute la examene sunt stabilite prin
programele analitice ale disciplinelor respective.
a) Ziua şi ora susţinerii examenelor, pentru toate formele de învăţământ, se
stabilesc de către studenţi cu acordul cadrului didactic titular de disciplină,
programarea este depusă la secretariat de către cadrul didactic şi afişată la avizierul
facultăţii cu cel puţin o lună înaintea. începerii sesiunii de examene .
b) Pentru sesiunea de toamnă, programarea restanţelor se face de către
secretariatul facultăţii la terminarea sesiunii se vară şi se aduce la cunoştinţa
studenţilor prin afişare.
c) Au dreptul să se prezinte la proba de evaluare finală (examen scris,
examen oral sau examen scris şi oral) studenţii care şi-au îndeplinit toate obligaţiile
profesionale specificate în planurile de învăţământ şi în programele analitice ale
disciplinelor respective, aduse la cunoştinţa studenţilor în prima oră de activitate a
fiecărei discipline.
Art. 12 Încheierea situaţiei şcolare semestriale la disciplinele prevăzute în
planul de învăţământ cu proba de verificare pe parcurs se va face înaintea sesiunii
de examene programate.
Art. 13 Modul de susţinere a examenelor – probă scrisă, probă orală sau probă
scrisă şi orală – pentru fiecare disciplină în parte se aduce la cunoştinţa studenţilor
de către profesorul titular la începutul semestrului.
Art. 14 Notarea răspunsurilor studentului la examene, verificări, proiecte se
face, de regulă, cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de
promovare fiind 5.
a) La disciplina la care se susţin mai multe probe (scris, oral, probe de
laborator, etc.) examinatorul va stabili o singură notă (cifră întreagă) prin aprecierea
tuturor rezultatelor obţinute de student, conform programei analitice şi a fişei
disciplinei.
b) Admiterea proiectului (în cazul în care acesta este stabilit pentru o
disciplină anume), constituie o condiţie de prezentare la examene la disciplina
respectivă.
Art. 15 Rezultatele obţinute la probele de evaluare finală (examene, colocvii
etc.) se înscriu în catalog şi în carnetul de note al studentului.
Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de către examinator vor fi
depuse obligatoriu la secretariat, în maxim 24 ore de la susţinerea examenului.
Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea
respectivă se trece “absent” în catalogul de examen.
Art. 16 La începutul fiecărui an universitar decanatele sau departamentele
vor face cunoscută, prin afişare, lista disciplinelor opţionale oferite pentru fiecare an
de studiu. Studentul este obligat să-şi aleagă disciplinele opţionale până în 28
septembrie a.c., termen la care va depune la secretariatul facultăţii, în scris, o
cerere privind opţiunile sale pentru acest tip de discipline. Studenţii pot consulta
programele analitice ale disciplinelor opţionale. Opţiunea nu poate fi schimbată .
Dacă studentul nu şi-a depus cererea de opţiune în timpul precizat, va fi distribuit
în mod automat la unul dintre cursurile opţionale din planul de învăţământ.
Opţiunea pentru limbă străină nu poate fi schimbată pe întreaga perioadă
prevăzută în planul de învăţământ dacă solicitarea nu s-a făcut în perioada primului
semestru de studii.
Art. 17 Activitatea de practică face parte integrantă din procesul de
învăţământ. Practica de specialitate este obligatorie pentru studentul a cărui
specializare include, conform planului de învăţământ, acest tip de activitate.
a) În funcţie de specificul activităţilor şi de domeniile de studiu, activitatea de
practică se poate desfăşura în perioade compacte sau în mod distribuit, conform
planurilor de învăţământ.
b) Verificarea cunoştinţelor dobândite de student în activitatea practică se face
conform hotărârii Consiliului Facultăţii.
c) Practica pedagogică se va desfăşura conform planurilor de învăţământ şi
metodologiei elaborate de Departamentul de pregătire a personalului didactic.
Art. 18 Creditele sunt unităţi de măsură convenţionale reprezentate sub forma
unor valori numerice ce reflectă volumul de muncă necesar asimilării de către
studenţi a unei discipline specifice, sub forma diferitelor activităţi (curs, seminar,
activitate practică, laborator, studiu individual, examene sau alte probe de evaluare
finală). Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note şi de aceea ele nu au
scopul de a măsura calitatea învăţării.
În cadrul sistemului de credite, semestrul reprezintă unitatea academică de
bază şi fiecărei discipline i se alocă un număr (pachet) de credite, în funcţie de
volumul de muncă solicitat studentului pentru asimilarea acesteia în cadrul unui
semestru.
a) Studentul primeşte integral creditele alocate unei discipline studiate pe
parcursul unui semestru numai dacă o promovează, respectiv dacă obţine cel puţin
nota 5 sau, după caz, calificativul “admis”. Numărul de credite alocat unei discipline
nu este divizibil pe forme de activitate.
b) Numărul minim de credite ce trebuie obţinute de student într-un semestru
format din 14 săptămâni de activităţi didactice şi 3-4 săptămâni de activităţi de
evaluare este stabilit prin regulamentul ECTS.
c) Creditele sunt transferabile între structurile aparţinând unor domenii de
licenţă sau profiluri diferite. Transferul se face la cererea studentului şi se aprobă de
Consiliul Facultăţii la care solicită transferul.
d) Creditele sunt transferabile de la o unitate de învăţământ la alta pe
discipline, grupuri de discipline (module) sau pe perioade compacte de studiu.
Transferul se face la cererea studentului şi se aprobă de către Consiliul Facultăţii la
care se solicită transferul.
Creditele obţinute de studenţi în baza unor acorduri sau contracte cu alte
instituţii ofertante de programe de instruire (programul Socrates- Erasmus, de
exemplu) vor fi recunoscute în conformitate cu prevederile sau clauzele acordurilor/
contractelor semnate de instituţiile implicate.
e) Creditele se pot obţine în avans, în condiţiile respectării succesiunii de
parcurgere a disciplinelor din planul de învăţământ, şi se pot reporta în semestrele
următoare (mobilitatea creditelor). Obţinerea în avans sau reportarea în semestrele
următoare se face la cererea studentului şi se aprobă de către Biroul Consiliului
Facultăţii.
f) Creditele obţinute se recunosc pe întreaga durată a şcolarităţii şi
recunoaşterea lor nu este afectată de modificarea programelor sau planurilor de
învăţământ (imperisabilitatea creditelor).
g) Creditele se pot agrega (aduna) în module pentru obţinerea unei specializări
sau a unei calificări complementare.
h) Studentul care în primele 2-4 semestre succesive acumulează mai puţin de
50% din creditele reprezentând ritmul normal se studii va fi exmatriculat. Cazurile
de forţă majoră (concedii medicale de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave
dovedite cu acte medicale se constituie ca excepţie şi se decid de către decan, la
cererea studentului, prin prelungirea şcolarităţii sau întrerupere).
i) Creditele alocate se cumulează pe discipline, rotunjindu-se în valori întregi.
Art. 19 La fiecare disciplină, studentul se poate prezenta la examene de cel
mult două ori gratuit, în sesiunile programate. Neprezentarea studentului la data şi
ora anunţată pentru un examen implică renunţarea la una din cele două posibilităţi
(gratuite) de promovare a examenului. În cazul în care studentul nu obţine note de
promovare după cea de-a doua prezentare poate solicita reexaminarea o singură
dată, în regim cu taxă, în condiţiile art.58 din Legea învăţământului.
Art. 20 Studentul care are promovate toate examenele prevăzute în planul de
învăţământ în sesiunea din vară poate beneficia, în baza cererii individuale aprobate
de decan, de examene suplimentare pentru mărie de note, prevăzute cu taxe.
Studentul poate beneficia de mărire de note la cel mult trei discipline.
Nu se admite reexaminarea în vederea măririi de note la disciplinele studiate
în anii precedenţi. Reexaminarea pentru mărirea de notă nu se poate repeta.
Reexaminările în vederea măririi notei se stabilesc după sesiunile programate
conform planurilor de învăţământ şi cel mai târziu cu 5 zile înaintea începerii noului
an universitar. Acestea vor putea fi susţinute după achitarea taxelor aferente,
stabilite de Senatul ULBS, în faţa unei comisii din care face parte titularul de
disciplină. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare
decât cea iniţială.
Art. 21 Încheierea situaţiei şcolare a studentului de la învăţământul de zi,
seral şi ID se face după sesiunea de toamnă cu cel puţin 3 zile înainte de începerea
noului an universitar.
Art. 22 Frauda la examen se sancţionează cu suspendarea pe un an a
studiilor. Recidivarea în fraudă se pedepseşte cu exmatricularea. Titularul sau
comisia de examen întocmeşte, pe loc, un proces verbal de constatare a fraudei, pe
care îl înaintează conducerii facultăţii. În borderoul de examen se specifică, în
dreptul numelui studentului, cuvântul “fraudă”. Exmatricularea se face de către
Rector, la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii.
Art. 23 Studenţilor care beneficiază de burse de studiu la universităţi din
străinătate şi care îşi îndeplinesc obligaţiile specifice programului în care participă li
se recunosc activităţile desfăşurate şi examenele susţinute, pe baza documentelor de
studii emise de instituţiile respective. Prevederea este valabilă doar pentru
deplasările realizate cu avizul Decanului şi aprobarea Rectorului.
Recunoaşterea (echivalarea) examenelor şi a anilor de studii se aprobă de
conducerea facultăţilor, în baza principiilor stabilite de acestea.
Anul de studii se consideră încheiat atunci când studentul a promovat toate
disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pentru anul de studii respectiv, în
condiţiile prezentului regulament.
a) Disciplinele la care nu s-a obţinut nota de promovare sunt notate ca
restanţe şi pot fi susţinute pe parcursul semestrelor următoare şi consecutive, dar
numai în interiorul unui ciclu.
b) Studentul care are restanţe poate fi înscris în anul de studii superior ca
restanţier, urmând să se achite de obligaţiile ce-i revin.
c) Pentru studentul ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu o
săptămână înainte de data fixată pentru examenul de absolvire, licenţă, dizertaţie
(după caz).
Art. 24 Consiliul Facultăţii poate aproba prelungirea şcolarităţii gratuite cu cel
mult un an universitar faţă de durata normală de şcolarizare în următoarele situaţii:
a) cazuri medicale atestate prin certificate medicale confirmate de Comisia
medicală a ULBS;
b) participarea sportivilor de performanţă la programe speciale de pregătire şi
la competiţii naţionale şi internaţionale;
c) concedii de maternitate (2 ani prin excepţie)
Cap. V DURATA ŞI FINALIZAREA STUDIILOR
Art. 25 În ULBS, învăţământul superior are caracter deschis (Legea
învăţământului nr.84/1995, art.57) şi se organizează sub formă de:
a) învăţământ universitar în conformitate cu procesul Bologna,
b) învăţământ postuniversitar
Art. 26 Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme de
învăţământ:
a) cursuri de zi;
b) cursuri serale;
c) cursuri cu frecvenţă redusă;
d) învăţământ la distanţă.
Art. 27 Învăţământul universitar ciclul I cursuri de zi se organizează pe
parcursul a 3 sau 5 ani de studii, în funcţie de profilul facultăţii şi de planul de
învăţământ aprobat.
Art. 28 Studiile în învăţământul universitar ciclul I se încheie cu examen de
licenţă care constă în proiect sau lucrare de diplomă şi în probele generale şi de
specialitate. Structura examenului de licenţă conţine, de asemenea, şi un examen de
competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care se încheie cu
calificativele “admis” sau “respins”. Metodologia de organizare şu desfăşurare a
examenului de licenţă se stabileşte de către Senatul ULBS, prin propuneri ale
Consiliilor Facultăţilor, pe baza criteriilor statuate de MECI.
a) Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează diploma
de licenţă.
b) Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă
primesc, la cerere, certificatul de absolvire universitară şi o copie de pe foaia
matricolă.
Art.29 Studiile în învăţământul universitar ciclul II (studii universitare de
masterat) şi studiile postuniversitare de aprofundare şi de masterat se încheie cu
examen de disertaţie care constă în realizarea şi prezentarea în faţa comisiei de
evaluare a lucrării de disertaţie. Metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului de disertaţie se stabileşte de Senatul ULBS la propunerea Consiliului
Facultăţii, pe baza criteriilor statuate de către MECI.
Art. 30 Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii
acesteia.
Cap. VI CONTINUAREA STUDIILOR, ÎNTRERUPERI DE STUDII,
TRANSFERURI
Art. 31 Continuarea de studii este reglementată prin Legea învăţământului
a) Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare pot continua (conform Legii
învăţământului nr.84/1995 art.6) studiile în învăţământul universitar ciclul I, în
cadrul profilului studiat iniţial sau apropiat, prin concurs, în limita locurilor
disponibile pentru anul universitar curent, stabilite de Senatul universitar. Criteriile
de înscriere se stabilesc de Senat, iar cele de selecţie de către consiliile de facultate.
b) În cazul în care candidaţii admişi optează pentru pregătirea didactică, sunt
obligaţi să susţină examenele prevăzute în planul de învăţământ al Departamentului
de pregătire pedagogică.
Art. 32 Numărul de examene de diferenţe, pe ani de studii, se stabileşte de
către conducerea facultăţii, astfel încât candidatul să fie adus la acelaşi plan de
învăţământ şi număr de credite parcurs de studenţii de la programul de studiu ales.
Creditele obţinute pentru disciplinele echivalente se transferă odată cu
echivalarea acestor discipline şi sunt exceptate de la prevederile art.19 şi 23 din
prezentul regulament.
Art. 33 Activitatea profesională a studentului din învăţământul universitar de
zi, seral şi cu frecvenţă redusă, în mod normal, trebuie să fie continuă pe întreg
parcursul numărului de semestre şi ani de studii stabilite prin planul de învăţământ.
La cererea motivată a studentului (studentei) decanul facultăţii poate aproba, în
primul semestru al anului universitar, întreruperea studiilor pentru maximum un
an universitar. În caz de îmbolnăviri grave sau cazuri de forţă majoră, întreruperea
studiilor se poate aproba pe întreg parcursul anului universitar.
a) Durata studiilor pentru care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului,
conform Legii învăţământului, nu este afectată de perioada pentru care s-a aprobat
întreruperea de studii.
b) Studentul care a întrerupt studiile, la reluarea acestora, va îndeplini
eventuale obligaţii şcolare de diferenţă rezultate în urma modificării planurilor de
învăţământ.
c) Întreruperea studiilor poate avea loc o singură dată în perioada şcolarităţii.
Art. 34 Studenta gravidă beneficiază, în baza cererii şi a actelor doveditoare,
de o perioadă de întrerupere cu o durată echivalentă concediului acordat pentru
creşterea şi îngrijirea copilului, stabilită de lege, pentru toate mamele. Aceste
întreruperi nu intră sub incidenţa art.58 din Legea învăţământului. La reluarea
studiilor va susţine eventualele diferenţe apărute prin modificarea planului de
învăţământ.
Art. 35 Studentul poate fi transferat de la o formă de învăţământ la alta, de la
o secţie la alta sau de la o facultate la alta, ţinându-se seama de aplicarea
sistemului de credite transferabile şi compatibilitatea planurilor de învăţământ.
Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care urmează să
primească studentul până la 20 septembrie, iar răspunsul se va da cu cel puţin 5
zile înaintea începerii anului universitar.
Art. 36 Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II şi
următorii cu excepţia ultimului an de studii, considerat anul ultim de studii al
programului universitar de master şi numai de la o facultate (specializare) la altă
facultate (specializare) cu profil identic sau apropiat.
Studentul poate depune cerere de transfer numai dacă toate obligaţiile sale şcolare
au fost îndeplinite (declarat promovat) în conformitate cu planul de învăţământ şi cu
respectarea criteriilor de performanţă stabilite de fiecare facultate şi în limita
locurilor alocate pentru seria respectivă.
Cererile de transfer trebuie să conţină avizele ale decanului şi rectorului (după
caz) de unde pleacă studentul, iar pe verso să existe situaţia şcolară a solicitantului,
semnată de secretarul şef şi decanul facultăţii. Toate aceste menţiuni trebuie
ştampilate şi datate.
Art. 37 În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât
numărul locurilor disponibile la seria respectivă, se va ţine seama în primul rând de
situaţia şcolară a solicitanţilor (ordinea de clasificare).
Art. 38 Aprobarea transferării are următoarea succesiune şi este de
competenţa:
a) Biroului Consiliului Facultăţii în cazul transferării de la o secţie la alta sau
de la o formă de învăţământ la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi.
b) Decanului facultăţii de unde pleacă studentul, decanului facultăţii unde
urmează să se transfere studentul şi rectorului instituţiei de învăţământ superior, în
cazul transferului de la o facultate la alta, în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ.
c) Rectorului instituţiei de învăţământ superior de unde pleacă studentul şi
rectorului instituţiei de învăţământ superior unde solicită a fi înscris, cu acordul
decanului facultăţii primitoare, pentru cazurile de transfer între facultăţi de acelaşi
profil sau apropiat din instituţii de învăţământ superior diferite.
Art. 39 Biroul Consiliului Facultăţii care primeşte studentul transferat
stabileşte:
a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor;
b) numărul şi tipul examenelor de diferenţă şi a altor obligaţii, astfel încât
studentul transferat să fie adus la acelaşi plan de învăţământ cu toţi studenţii seriei
în care a fost înscris;
c) perioada de susţinere a examenelor de diferenţă;
Studentul transferat care nu îndeplineşte întocmai programul stabilit de
Biroul Consiliului Facultăţii şi nu reuşeşte, pe parcursul a maximum 4 semestre, să
finalizeze atât examenele de diferenţă cât şi promovarea disciplinelor şi acumularea
creditelor prevăzute în planul de învăţământ, va fi exmatriculat.
Art. 40 Dispoziţia de înmatriculare a studentului (în copie) se transmite
unităţii de învăţământ de unde vine studentul în vederea transmiterii actelor de
studii către facultatea la care s-a transferat studentul (diploma de bacalaureat,
situaţia şcolară pe ani de studii, certificatul de naştere – copie legalizată – şi totodată
menţionarea expresă dacă studentul a beneficiat de bursă, categoria acesteia şi anii
universitari – semestre – în care a beneficiat de bursă).
Cap. VII – RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Art. 41 Pentru performanţe deosebite în activitatea profesională/ştiinţifică
studentul poate fi recompensat prin:
a) acordarea diplomei de merit (dacă pe întreg parcursul şcolarităţii a obţinut
numai note de 9 şi 10, iar media de absolvire pe ani de studii şi examen de licenţă
este de minimum 9,50);
b) burse speciale (de merit, de performanţă) în conformitate cu reglementările
în vigoare privind atribuirea acestora;
c) alte forme de premiere stabilite de Consiliul Facultăţii din fondurile proprii
în regim de autofinanţare, în conformitate cu reglementările legale.
Art. 42 Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul
regulament, precum şi a prevederilor cuprinse în Carta universitară adoptată de
către Senatul ULBS şi a regulamentului ECTS, atrage după sine aplicarea
următoarelor sancţiuni:
a) amânarea examenului la disciplina la care nu au fost îndeplinite obligaţiile
minimale;
b) ridicarea bursei pe o perioadă determinată;
c) suspendarea dreptului de a locui în cămin;
d) avertisment;
e) exmatriculare.
Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de
condiţiile în care au fost săvârşite. Ele pot fi contestate la organul imediat superior
în termen de 30 de zile.
Exmatricularea din motive profesionale nu poate fi contestată.
Cap. VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 43 Orice modificare adusă prezentului Regulament, intră în vigoare la
începutul următorului an universitar.
Art. 44 Prezentul Regulament se aplică împreună cu regulamentul ECTS şi
cuprinde în completare următoarele documente :
– Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
de licenţă, diplomă, disertaţie ;
– Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de master.

Reclame